DRUGO

POSVOJITEV

Posvojitev je postopek, v katerem posvojitelj v trajno oskrbo vzame nebiološkega otroka.

Posvojenec je mladoletna oseba, čigar starši so neznani, jih eno leto ni mogoče najti (izjemoma pred tem rokom, če gre za interes otroka), so ga sami dali v postopek ali pa niso več živi. Privolitev roditelja, ki mu je bila odvzeta roditeljska pravica, ali trajno ni sposoben izraziti svoje volje, ni potrebna.  Primeru, da je starejši kot deset let je potrebno njegovo soglasje za posvojitev.

Posvojitelj je lahko samo ena oseba, ali pa dve osebi, ki morata biti poročeni. Zakonski par lahko posvoji samo skupaj, razen če eden posvoji otroka od drugega zakonca. Posvojitelj mora biti vsaj osemnajst let starejši od posvojenca, razen če center za socialno delo določi drugače. Lahko je tuj državljan v primeru, da ne najdejo posvojitelja v RS, kar mora odobriti center za socialno delo, minister pristojen za družino in minister pristojen za upravo. Soglasje ministrov pa ni potrebno, če gre za zakonca od otrokovega roditelja.

Posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica. Prav tako oseba, ki bi lahko izrabila posvojitev v škodo otroka, ali pa ne bi opravljala roditeljske pravice v korist otroka. Kot tudi ne oseba, ki bi lahko zaradi odvzete poslovne sposobnosti, duševnih težav ali česarkoli podobnega lahko spravila posvojenca v nevarnost. Ne more se posvojiti brata, sestre ali sorodnika v ravni vrsti, kot tudi ne skrbnik svojega varovanca, dokler skrbniško razmerje traja.

Pristojna služba je center za socialno delo, kjer opravite razgovor s socialnim delavcem, pedagogom in psihologom. Sledijo tudi obiski na domu. Te osebe ocenijo ali ste primerni za posvojitev.

Pogoji so finančna sposobnost ter ustrezno okolje za sprejem novega družinskega člana. Center za socialno delo preveri, ali so upoštevana vsi pogoji. To opravi s pogovorom bližnjih sorodnikov in pregledom rojstne matične knjige. Pred posvojitvijo se lahko določi poskusni čas, ki pokaže, ali bosta posvojenec in posvojitelj lahko ustrezno živela skupaj. CSD določi ali se posvojitelji ustrezni in tako nadaljuje ali ustavi postopek.

Dokumentacija

  • izpisek iz poročne matične knjige
  • izpisek iz rojstne matične knjige
  • izpisek iz državljanske knjige
  • potrdilo o ustrezni zaposlitvi oziroma rednih, dovolj visokih prihodkih
  • strokovno mnenje o vašem telesnem in duševnem zdravju
  • življenjepis
  • potrdilo o nekaznovanju

Namen je otrokom, ki so ostali brez staršev omogočiti družinsko okolje, ki bo zagotovilo njihovo rast ter razvoj v samostojne osebe. Posvojitev je namenjena tudi parom, ki sami ne morejo imeti otrok, ali pa si želijo pomagati kateremu od zapuščenih otrok.

Trajanje je dokončno in se ne more razvezati, posvojitelji so v rojstni matični knjigi zapisani kot starši posvojenca.

Dolžnosti: s posvojitvijo se vzpostavijo enaka razmerja kot med sorodniki, razen če zakon določa drugače. Prenehajo pa veljati pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do njega, in pa njegove do njih. V primeru odobritve posvojitve, posvojitelj določi ime in priimek posvojenca, ki se zapiše v odločbo.

Finance tukaj pomenijo izdatek staršev, ki je potreben za uspešno posvojitev. V Sloveniji so stroški minimalni, največ do 50€. Pri mednarodni posvojitvi je zgodba drugačna. Cene so različne glede na državo, lahko pa se gibljejo tudi tja do skupno 30.000 evrov. V to ceno so vštete psihološke ocene, priprava in prevod potrebne dokumentacije, potovanje v dotično državo, stroški postopka,…

Izredne določbe: Gre predvsem za izjemne situacije, ki spreminjajo določbe, zapisane zgoraj, pogoj pa je vedno interes in korist otroka.

Prekinitev ni mogoča.

Pravna podlaga vseh zahtev, pogojev in ukrepov je določena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).

Realna situacija je takšna, da posvojitev v Sloveniji lahko traja tudi deset let ali pa še več. Predvsem zato, ker je parov toliko več, kot pa je otrok brez doma. Zato se kar nekaj parov odloča za posvojitev iz tujine, ki lahko traja tudi samo pol leta, vendar je precej dražja. Posvojitve znotraj istospolne zveze trenutno še niso mogoče, odločajo se o tem, ali bi bila dovoljena posvojitev istospolnemu paru, ali pa le posvojitev, ko je eden od partnerjev biološki starš otroka.

Poleg posvojitve je pri nas možno tudi rejništvo in skrbništvo. Bistvena razlika je v tem, da sta rejništvo in skrbništvo praviloma samo začasni obliki skrbi za otroka. Ponekod v svetu obstaja tud »pridobitev« otroka preko nadomestne mame, kar pa v Sloveniji ni dovoljeno.

Preberite več