REJNIšTVO

Rejništvo je oblika varstva in vzgoje otroka, ki začasno ne more prebivati v biološki družini.

Rejenec je otrok, ki se v svoji primarni družini za nekaj časa ne more optimalno razvijati in gre zato začasno v drugo družinsko okolje, kjer mu je omogočen najboljši možen razvoj. Gre za mladoletne otroke.

Rejnik je oseba, ki sprejme otroka v svoj dom in ustrezno skrbi zanj.

Rejnik ne more biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, roditeljska pravica ali živi z osebo, ki ji je bila odvzeta roditeljska pravica.

Pristojna služba je center za socialno delo v sodelovanju z Ministrstvom, ki je pristojno za družino.

Pogoji za rejnika so stalno prebivališče v RS, polnoletnost in vsaj poklicna ali strokovna izobrazba. Lahko je tudi sorodnik (babica, dedek, stric, teta, brat in sestra), če CSD presodi, da je to v interesu otroka.

Dokumentacija: Pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti  in biti vpisani v evidenco izdanih dovoljenj pri Ministrstvu, pristojnem za družino. Oboje se pridobi z uspešno opravljenim usposabljanjem.

Namen rejništva je, da se otroku zagotovi zdrava rast, razvoj in izobraževanje, ki je potrebno za samostojno življenje in delo. Otroke da v rejništvo CSD ali pa starši sami.

Trajanje je pogojeno s tem, da se v primarni družini ponovno vzpostavi okolje, primerno za otrokov razvoj. Časovno dejavnost ni omejena, zaželeno pa je, da traja le kolikor je nujno potrebno.

Dolžnosti: Pravice in dolžnosti med otrokom in starši ali skrbnikom z rejništvom ne prenehajo veljati.

Finance so v tem primeru rejnina, ki jo rejniki dobijo za varstvo in nego otroka. Za materialne stroške (291,27€), denarni prejemek v višini otroškega dodatka (114,31€) in plačilo dela za rejnika (123,51€)

Izredne določbe: Ob polnoletnosti se lahko v izrednih primerih rejništvo podaljša.

Rejniška dejavnost je lahko tudi poklic, kjer velja, da mora imeti rejnik najmanj tri rejence in nobene druge zaposlitve. V primeru ko rejniška dejavnost ni poklic, ima lahko rejnik največ tri rejence. Izjemoma se to lahko spremeni.

Prekinitev rejniške dejavnosti se zgodi, ko rejnik odjavi izvajanje te dejavnosti, če umre in v kolikor ne začne z dejavnostjo v roku treh let od uspešno opravljenega usposabljanja. Do odvzema pa pride, če rejnik ne deluje v otrokovo korist, ne opravi usposabljanja, ali ne izpolnjuje več pogojev. Temu sledi izbris iz evidence izdanih dovoljenj.

Pravna podlaga ter v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti. (ZIRD)

Realna situacija je precej slaba. Namreč v praksi je kar nekaj primerov, kjer rejniki izkoriščajo otroke za to, da dobijo denar od države. Le redki otroci so v rejništvu manj kot eno leto. Večina jih ostane več kot pet let, nekateri več kot dvajset let, obstaja celo primer ko je rejništvo za eno osebo trajalo kar 42 let. Če je posvojitev le redka, je rejništvo precej lažje dosegljivo. A kljub vsemu je namen dober in nekaterim otrokom s tem zares rešijo otroštvo.