ŠOLANJE NA DOMU

Ste kdaj pomislili, da bi svojega otroka šolali sami doma?
Niste vedeli, da je to sploh mogoče?

V Sloveniji šolanje na domu ureja več zakonov in predpisov; Zakon o osnovnih šolah, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli ter Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole.
Starši imajo pravico svojega otroka šolati doma. A ker je osnovna šola za vse otroke obvezna, morajo biti v šolo vpisani vsi otroci. Dolžnost staršev je le, da pravočasno svojo namero o šolanju na domu sporočijo izbrani šoli, na katero je otrok uradno vpisan.

Otroci, ki se šolajo doma torej ne hodijo k pouku, vendar pa morajo vsako leto opraviti določeno število izpitov, ki so zakonsko določeni. Če otrok izpitov ne opravi ima možnost popravnih izpitov, če pa ne uspe niti v drugem poizkusu, mora naslednje leto nadaljevati v šoli in ne več na domu.

 PRVI VIDIK

Zakaj se starši odločijo za tak način šolanja?

O tem smo povprašali mamico, ki svojo hčerko poučuje sama. Pravi, da so se za tak način šolanja odločili iz več razlogov, predvsem pa zaradi prednosti, ki jih nudi šolanje na domu.

Poučevanje in podajanje snovi  je mogoče prilagoditi otroku, kar je veliko bolj učinkovito, kot učenje v skupini. Snov je mogoče tudi bolj poglabljati. Lažje poteka medpredmetno poučevanje, poleg tega pa  otrok lažje pride do znanja preko lastne, konkretne izkušnje. Več pozornosti se posveča individualnim interesom in talentom. Urnik je prilagodljiv in več časa staršem ostaja za to, da otroku predstavimo tudi vsebine, znanja, ki niso v okviru šolskega kurikuluma. Nenazadnje pa se s tem krepijo družinske vezi.

Kot negativni vidik šolanja na domu izpostavi predvsem splošni odklonilni odnos ljudi do šolanja na domu. Kot izziv pa vidi to, da mora snov, ki jo poučuje, prilagajati ciljem, ki so določeni z učnim načrtom, s katerim pa se pogosto ne strinja oziroma ima o njem drugačno mnenje.

Zanimalo nas je tudi, kako se je z idejo o šolanju na domu spoprijela njena hčerka, mama pravi, da je odločitev dobro sprejela, da pa se zaveda, da hodi po malce drugačni poti od drugih otrok. Odločitve za šolanje na domu ne obžalujejo, vsak dan znova pa jim skupno učenje potrjuje, da so se dobro odločili.

DRUGI VIDIK

Ker smo želeli predstaviti vse vidike šolanja na domu smo kontaktirali tudi pristojno ministrstvo, ki se na naša vprašanja ni odzvalo.

Je pa svoje mnenje zaupala učiteljica na eni od Slovenskih osnovnih šol:

“Šolanje na domu je ena od možnosti, ki jo imajo slovenski starši. Če želijo slediti naravnemu razvoju otrok, je šolanje na domu primerna stvar.

Po pravilih smo učitelji dolžni na začetku šolskega leta dati staršem cilje, ki naj bi jih do konca leta učenec pri posameznem predmetu dosegel. Pred koncem leta jim moramo povedati, kako bo potekal izpit, kaj bo na pisnem in kaj na ustnem delu. Sodelovanje med letom je možno, ni pa nujno, vse je odvisno od želja staršev in pripravljenosti za sodelovanje s strani učiteljev.

Problem lahko nastane pri socializaciji otrok, ki se šolajo doma, vendar, če družina polno »živi« v svojem okolju in se otroci udeležujejo kakšnih dejavnosti (glasbene šole, tečaji, krožki…), se mi zdi, da to niti ni problem. Poznamo tudi otroke, ki so 9 let samotarji in nam jih ne uspe nikoli »socilazirat«. Če pa živi družina bolj sama zase in otroci nimajo veliko stikov z okoljem, zna nastopiti problem. “

Seveda je šolanje na domu zelo kompleksna stvar, ki jo nekateri težko razumejo. Vendar je prav, da obstajajo različne možnosti in da se starši lahko odločajo tako, kot se jim zdi najboljše za njihovega otroka.