VZGOJA IN IZOBRAžEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja

Obstajajo posebni oddelkih na šolah, ali pa enote šol, ki so ustanovljene v ta namen. Zasebne šole lahko izvajajo prilagojene programe, a morajo ustrezati pogojem.

Na predlog staršev in s potrditvijo komisije, se lahko otroka vključi v program posebnega izobraževanja na domu ali v zavodu. V tem primeru država oz. lokalna skupnost nameni mesečni finančni znesek v višini izobraževanja otroka na javni šoli. Bolj natančne pogoje pa določi minister.

V skladu s predpisi se otrokom, glede na njihove potrebe zagotovi dodatno zdravstveno ali strokovno pomoč v šoli ali zavodu. Ta pomoč se lahko izvaja tudi na različnih centrih ali v ambulantah. Otroci se usmerjajo v različne programe in jim je dodeljena različna vrsta pomoči, glede na njihove potrebe. V skladu s tem je dodeljena tudi finančna pomoč s strani države.

Vpis otroka v njemu primeren program je odvisen od posameznega otroka in njegove situacije. Sicer pa je potrebna predložitev zdravniških in strokovnih potrdil. Cilj prilagojenih programov je, da se vsem otrokom omogoči vzgojo in izobraževanje, upoštevajoč njihovo drugačnost.

Komisijo, ki odloča o drugačnosti vašega otroka sestavljajo defektolog, psiholog, zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine. Možna pa je širitev komisije z učitelji, vzgojitelji in socialnimi delavci,

Pred vsem ste starši tisti, ki odločate o tem, kam boste vpisali svojega otroka. Število različnih programov narašča. Možnosti bo torej vse več, da poiščete tisto izobraževalno ustanovo, kjer se bo vaš otrok najboljše razvijal in počutil.