VPIS IN šOLANJE V OSNOVNI šOLI

Pogoji za vpis

Otrok mora v letu, ko se vpiše v prvi razred osnovne šole, dopolniti 6 let. Izjemoma se na podlagi predloga staršev, zdravstva in posebne komisije, vstop v šolo lahko prestavi za eno leto. Vpis se izvaja v februarju, v tistem koledarskem letu, ko se s septembrom prične šolsko leto. Potrdilo o šolanju ali odložitvi šolanja starši prejmejo najmanj tri mesece pred začetkom pouka.

Izbira šole

Vpis v osnovno šolo je po zakonu obvezen. Izbere se šola, ki je najbližje stalnemu oz. začasnemu prebivališču otroka. Prepis na drugo šolo je možen le s soglasjem te šole. V primeru prestopa iz zaseben v javno, je ta dolžna sprejeti otroka. Vpis v mednarodni program je možen le v primeru, da so prosta mesta in da je družina zadnja štiri leta prebivala v tujini.

Različne vrste programov

 • Zasebna osnovna šola (Waldorfska šola Ljubljana, OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana, Montessori inštitut)
 • Mednarodni osnovnošolski program (OŠ Danile Kumar Ljubljana)
 • Otroci s posebnimi potrebami, se vključijo v šolo ali zavod, ki je prirejen njihovim potrebam.

Šolanje

Ob začetku vsakega šolskega leta učenci prejmejo publikacijo šole, ki vključuje vse podatke o šoli, hišnem redu, dodatnih dejavnosti ter koledar z vsemi pomembnimi datumi. Osnovna šola je razdeljena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, ki trajajo po tri leta.

 • V prvem obdobju se znanje otrok ocenjuje zgolj opisno.
 • V prvem razredu, polovico pouka otroke spremlja dodatna učiteljica, praviloma vzgojiteljica predšolskih otrok. Lahko jih spremlja celo prvo obdobje.
 • V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje ocenjuje z ocenami. Na koncu obdobja pa sledi še nacionalno preverjanje znanja.

Nacionalno preverjanje znanja

Preverja se standard znanja, ki je določen z učnim načrtom. Na koncu drugega obdobja se izvaja preverjanje slovenskega (italijanskega ali madžarskega) jezika, matematike in tujega jezika. To preverjanje je prostovoljno. Na koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega (italijanskega ali madžarskega) jezika, matematike in enega od obveznih predmetov, ki ga določi minister. V primeru, da se otrok iz tehtnih razlogov (npr. bolezni) ne more udeležiti nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja, ga lahko opravlja naknadno.

Finančni izdatki

Šolanje v javnih šolah je brezplačno. Šolanje v zasebnih šolah je mogoče s plačilom šolnine, katere višina je odvisna od posamezne šole.

Otroci v prvem razredu, otroci s posebnimi potrebami (ki to potrebujejo) in vsi ostali otroci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo. Pravico do splošne subvencije pri plačilu prehrane v višini 2/3 cene ene malice dnevno imajo vsi otroci, ki se prijavijo.

Upravičeni do dodatne subvencije pa so otroci glede na dohodek na družinskega člana, ki je izražen v odstotkih od povprečne plače. Obrok se v primeru odsotnosti otroka lahko odjavi, vsaj en delovni dan prej, do ure, ki jo določi posamezna šola.

Dodatno varstvo otrok

 • Jutranje varstvo je namenjeno samo otrokom v prvem razredu in se izvaja pred začetkom pouka. Potrebno je najmanj 10 otrok, ali 5 otrok v šolah s posebnim programom.
 • Podaljšano bivanje se izvaja po pouku in je namenjeno otrokom od prvega do petega razreda. Namenjeno je opravljanju domačih nalog, učenju, različnim kulturnim in športnim aktivnostim. Normativ je 28 otrok, če so iz enega razreda, 24 otrok iz dveh razredov in 21 otrok iz treh različnih razredov. Ob posebnih priložnostih se lahko to število poveča za dva otroka. Za ustanovitev je potrebno najmanj 16 otrok, ali 10 otrok v šolah s posebnim programom.

Obe storitvi sta brezplačni, od petega razreda naprej pa so ure trajanja podaljšanega bivanja lahko omejene, da financiranje prevzame država.

 • Za varstvo vozačev je potrebna vloga staršev v skladu s pravili. Po dogovoru lahko to varstvo vsebuje elemente podaljšanega bivanja. V poštev pride v tretjem obdobju. Šola jim mora zagotoviti aktivno preživljanje tega časa (za učenje, dostop do virov za iskanje informacij, individualni pogovori s strokovnimi delavci,…)

Učbeniki

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov prejmete ob koncu šolskega leta za naslednje leto.

Ministrstvo zagotavlja učbeniške sklade, pri čemer vam učbenikov ni potrebno kupiti, ampak si jih sposodite, pri čemer se nakup delovnih zvezkov zahteva.

V zadnjih letih je vse večja ponudba učbenikov in delovnih zvezkov za en predmet, v enem razredu, a od različnih avtorjev, založb z različno vsebino. Kateri je ustrezen, določa vsaka posamezna šola.

Ugovor na oceno

V treh dneh od prejema spričevala ob koncu pouka, morajo starši vložiti ugovor. Starši ali učenec se ne strinjajo s končno oceno pri določenem predmetu. Po sklepu komisije, da je ugovor upravičen, se lahko preverjanje znanja izvede ponovno.

Vzgojni ukrepi

Izrek vzgojnega ukrepa pride v poštev, ko učenec krši svoje pravice in dolžnosti vezane na šolo in njena pravila v času šolskih dejavnosti ter pouka in na šolskem območju. Strokovni delavec poda predlog za vzgojni izrek razredniku, ki je dolžan preveriti dejanja učenca. Ta posreduje predlog učiteljskemu zboru. Učenec dobi dva izvoda vzgojnega ukrepa, enega mora vrniti podpisanega od staršev. V šolskem letu se lahko izreče vzgojni ukrep največ trikrat. Po tretjem opominu lahko šola otroka prešola na drugo šolo brez soglasja staršev. O čemer so starši obveščeni pri izreku drugega vzgojnega ukrepa.

Ponavljanje razreda

Otrok lahko zaradi bolezni, selitve ali drugih tehtnih razlogov ponavlja razred na željo staršev, ali na predlog razrednika v soglasju s starši.

 • Učenec lahko ponavlja 3. razred, če ne dosega pričakovanih rezultatov.
 • V drugem obdobju lahko učenec ponavlja v primeru, da ima na koncu leta ocenjen en ali več predmetov negativno.
 • V prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom lahko učenec ponavlja, če ne dosega pričakovanih rezultatov.
 • V tretjem obdobju lahko učenec ponavlja 7. ali 8. razred, v primeru da ima na koncu leta ocenjen en ali več predmetov negativno.
 • Učenec  9. razreda lahko negativne predmete popravlja s popravnim izpitom, ali pa ponavlja razred.

Šola v naravi

Organizira jo šola in je prostovoljna. Gre za organizirano obliko vzgojnega in izobraževalnega dela, ki poteka več dni skupaj, v času pouka, a ne v šoli. Šola potrebuje soglasje in v večini primerov tudi finančni prispevek s strani staršev. Za socialno ogrožene otroke lahko ministrstvo priskrbi dodatna sredstva v višini med 20% do 45% cene, za eno šolo v naravi letno. Starši pošljejo pisno vlogo na šolo.

Status perspektivnega športnika, status učenca, ki se vzporedno izobražuje

O dodelitvi, odvzemu ali mirovanju statusa odloča ravnatelj šole. V prvem triletju ravnatelj pridobi še mnenje razrednika. V drugem in tretjem triletju pa ravnatelj pridobi mnenje celotnega učiteljskega zbora. Vlogo vloži učenec in njegovi starši. Otroku omogoča prilagojeno obiskovanje šolskih dejavnosti ter prilagojene načine in roke ocenjevanja.

Status lahko preneha, zaradi pretečenega roka, na zahtevo staršev ali otroka, če prenehajo vzroki za dodelitev statusa in v primeru, da otrok ne upošteva dogovora s šolo.

Zasebne šole

 • Waldorfska šola (Ljubljana) – program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, ki zagotavlja minimalno znanje za uspešen zaključek izobraževanja.
 • Osnovna šola Alojzija Šuštarja (Ljubljana) – program katoliške osnovne šole, ki zagotavlja ustrezen izobrazbeni standard.
 • Montessori inštitut (Medvode) – program zasebne osnovne šole, ki zagotavlja minimalno znanje za uspešen zaključek izobraževanja.

Vpis tujcev

Otroci tujih državljanov, ki prebivajo v RS imajo enake pravice na tem področju.

Podatki so povzeti po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport ter državnem portalu Republike Slovenije.