VPIS NA SREDNJO šOLO

Kdo se lahko vpiše kam

 • V triletno srednjo poklicno, štiriletno strokovno, tehniško šolo ali gimnazijo se lahko vpiše učenec, ki je uspešno zaključil osnovno šolo.
 • V triletno srednjo poklicno in štiriletno strokovno se lahko vpiše učenec, ki je uspešno končal nižjo poklicno šolo.
 • V nižjo poklicno šolo se lahko vpiše učenec, ki je uspešno končal  7. razred devetletne ali 6. razred osemletne osnovne šole.
 • Za vpis na določene srednje šole je potreben še preizkus določenih spretnosti ali športni dosežki, lahko pa tudi izpolnjevanje zdravstvenih pogojev.
 • V dvoletni program poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše dijak, ki je že končal srednje poklicno izobraževanje in želi opraviti še izobraževanje za tehnika.
 • V enoletni poklicni tečaj se lahko vpiše dijak, ki je končal najmanj 4. letnik gimnazije ali dijak, ki je končal zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje še določene pogoje.
 • V enoletni maturitetni izobraževalni tečaj se lahko vpiše dijak, ki ni dokončal 4. letnika gimnazije ali ni star 21 let.

Pogoji za vpis

 • Zgoraj navedene omejitve.
 • Oddaja posebnega obrazca oz. prijavnice, ki ga učenci prejmejo na osnovni šoli.
 • Na prijavnico navede srednjo šolo in program za katerega se je odločil.
 • Izjemno pomembno je upoštevanje rokov za oddajo prijavnic.
 • Kjer je to potrebno, priloži učenec še potrebna dokazila (zdravniška, športni dosežki,…)
 • V primeru, da je prijav na šolo več, kot je prostih mest, se vpis omeji.
 • V tem primeru je pomemben uspeh na nacionalnem preverjanju znanja (ob soglasju staršev), ter ocene vseh predmetov v tretjem obdobju (7., 8. in 9. razred največ 175 točk).
 • V prvem krogu šola na podlagi zbranih točk zasede 90% prostih mest, v drugem krogu pa še preostalih 10% prostih mest, pri čemer v drugem krogu lahko sodelujejo samo učenci, ki v prvem krogu niso bili sprejeti na želeno srednjo šolo.
 • V primeru, da zaradi omejitve na želeno šolo učenec ni sprejet, se lahko vpiše na katero od šol, ki imajo še prosta mesta, najkasneje do 31.8. to velja tudi za učence s popravnimi izpiti.

Različne vrste programov

 • Program srednjega poklicnega izobraževanja
 • Program srednjega strokovnega izobraževanja
 • Program tehniškega izobraževanja
 • Gimnazijski program

Učbeniki

Na večini srednjih šol je možnost učbeniškega sklada, ki omogoča izposojo učbenikov.  Delovne zvezke je potrebno kupiti. Katere, odloča vsaka šola drugače.

Dijaški dom

Dijaški domovi priredijo informativne dneve, kjer učence oz. dijake seznanijo s  pogoji bivanja, ki praviloma potekajo sočasno z informativnimi dnevi na srednjih in višjih šolah. Dijaški domovi razpišejo prosta mesta v soglasju z ministrstvom.

(Bodoči) dijaki se prijavijo do določenega roka v en dom. V primeru, da v tega niso sprejeti, lahko kasneje prenesejo prijavo na drugega. V primeru, da ima dijaški dom prosta mesta, lahko dijake sprejme tudi izven določenega roka.

Pogoj za vpis je status dijaka (oz. študenta), potrdilo o tem pridobi sam dom iz šole. Prednost imajo otroci, ki so bolj oddaljeni od kraja šolanja. V primeru, da ima otrok posebne potrebe, se to v dogovoru z dijaškim domom upošteva. Po priporočilu ustreznih služb ali staršev imajo lahko otroci nadstandardno bivanje, ki pa se dodatno plača.

Vpis tujcev

Pod enakimi pogoji, kot državljani RS se lahko vpišejo v srednje šole tudi:

 • Državljani drugih držav, članic Evropske unije
 • Slovenci brez slovenskega državljanstva
 • Državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju
 • Po načelu vzajemnosti, tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so njeni davčni zavezanci oziroma so davčni zavezanci njihovi zakoniti skrbniki
 • osebe, ki imajo pravico do izobraževanja v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) ter drugi tujci

Podatki so povzeti po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport ter državnem portalu Republike Slovenije.