VPIS V OSNOVNO šOLO

Pogoji za vpis

Otrok mora v letu, ko se vpiše v prvi razred osnovne šole, dopolniti 6 let. Izjemoma se na podlagi predloga staršev, zdravstva in posebne komisije, vstop v šolo lahko prestavi za eno leto.

Vpis se izvaja v februarju, v tistem koledarskem letu, ko se s septembrom prične šolsko leto. Potrdilo o šolanju ali odložitvi šolanja starši prejmejo najmanj tri mesece pred začetkom pouka.

Izbira šole

Vpis v osnovno šolo je po zakonu obvezen. Izbere se šola, ki je najbližje stalnemu oz. začasnemu prebivališču otroka. Prepis na drugo šolo je možen le s soglasjem te šole. V primeru prestopa iz zasebne v javno, je ta dolžna sprejeti otroka. Vpis v mednarodni program je možen le v primeru, da so prosta mesta in da je družina zadnja štiri leta prebivala v tujini.

Različne vrste programov

  • Zasebna osnovna šola (Waldorfska šola Ljubljana, OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana, Montessori inštitut)
  • Mednarodni osnovnošolski program (OŠ Danile Kumar Ljubljana)
  • Otroci s posebnimi potrebami, se vključijo v šolo ali zavod, ki je prirejen njihovim potrebam.

Finančni izdatki

Šolanje v javnih šolah je brezplačno. Šolanje v zasebnih šolah je mogoče s plačilom šolnine, katere višina je odvisna od posamezne šole.

Otroci v prvem razredu, otroci s posebnimi potrebami (ki to potrebujejo) in vsi ostali otroci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo. Pravico do splošne subvencije pri plačilu prehrane v višini 2/3 cene ene malice dnevno imajo vsi otroci, ki se prijavijo.

Upravičeni do dodatne subvencije pa so otroci glede na dohodek na družinskega člana, ki je izražen v odstotkih od povprečne plače. Obrok se v primeru odsotnosti otroka lahko odjavi, vsaj en delovni dan prej, do ure, ki jo določi posamezna šola.

Dodatno varstvo otrok

  • Jutranje varstvo je namenjeno samo otrokom v prvem razredu in se izvaja pred začetkom pouka. Potrebno je najmanj 10 otrok, ali 5 otrok v šolah s posebnim programom.
  • Podaljšano bivanje se izvaja po pouku in je namenjeno otrokom od prvega do petega razreda. Namenjeno je opravljanju domačih nalog, učenju, različnim kulturnim in športnim aktivnostim. Normativ je 28 otrok, če so iz enega razreda, 24 otrok iz dveh razredov in 21 otrok iz treh različnih razredov. Ob posebnih priložnostih se lahko to število poveča za dva otroka. Za ustanovitev je potrebno najmanj 16 otrok, ali 10 otrok v šolah s posebnim programom.

Obe storitvi sta brezplačni, od petega razreda naprej pa so ure trajanja podaljšanega bivanja lahko omejene, da financiranje prevzame država.

  • Za varstvo vozačev je potrebna vloga staršev v skladu s pravili. Po dogovoru lahko to varstvo vsebuje elemente podaljšanega bivanja. V poštev pride v tretjem obdobju. Šola jim mora zagotoviti aktivno preživljanje tega časa (za učenje, dostop do virov za iskanje informacij, individualni pogovori s strokovnimi delavci,…)

Učbeniki

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov prejmete ob koncu šolskega leta za naslednje leto.

Ministrstvo zagotavlja učbeniške sklade, pri čemer vam učbenikov ni potrebno kupiti, ampak si jih sposodite, pri čemer se nakup delovnih zvezkov zahteva.

V zadnjih letih je vse večja ponudba učbenikov in delovnih zvezkov za en predmet, v enem razredu, a od različnih avtorjev, založb z različno vsebino. Kateri je ustrezen, določa vsaka posamezna šola.

Zasebne šole

  • Waldorfska šola (Ljubljana) – program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, ki zagotavlja minimalno znanje za uspešen zaključek izobraževanja.
  • Osnovna šola Alojzija Šuštarja (Ljubljana) – program katoliške osnovne šole, ki zagotavlja ustrezen izobrazbeni standard.
  • Montessori inštitut (Medvode) – program zasebne osnovne šole, ki zagotavlja minimalno znanje za uspešen zaključek izobraževanja.

Vpis tujcev

Otroci tujih državljanov, ki prebivajo v RS imajo enake pravice na tem področju.

Podatki so povzeti po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport ter državnem portalu Republike Slovenije.