ZAKLJUčEK SREDNJE šOLE

Splošna matura

Državni izpit s katerim se zaključi gimnazijsko izobraževanje. Oseba si s tem pridobi srednjo izobrazbo. Omogočen je vpis na katerokoli višjo, visokošolsko ali univerzitetno šolo.

Sestavljena je iz petih predmetov:

 • Slovenščina (italijanščina, madžarščina na narodno mešanem območju)
 • Matematika
 • Tuji jezik
 • Dva izbirna predmeta, ki ju dijak izbere sam.

Matematiko in tuji jezik je moč opravljati na osnovni ali višji ravni. Izpit se opravljajo pisno, ustno, v obliki vaj, seminarske naloge ali izpitnega nastopa.

Splošno maturo lahko opravlja dijak, ki je uspešno zaključil 4. letnik gimnazije, enoletno izobraževanje na maturitetnem tečaju ali v letu ko jo opravlja, dopolni 21 let.

Praviloma se izvaja v enem delu. V dveh delih le pod določenimi pogoji (odrasli, otroci s posebnimi potrebami, …).

Poklicna matura

Preverjanje znanja ob zaključku srednješolskega izobraževanja. Z uspešno opravljeno poklicno maturo dijak pridobi srednjo strokovno izobrazbo ali poklic, ki že omogoča zaposlitev na tem področju. S poklicno maturo pa ima dijak pravico do nadaljevanja šolanja v višješolskih strokovnih programih.

Sestavljajo jo štirje predmeti

 • Prvi predmet je slovenščina (italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem področju)
 • Drugi predmet je strokovno-teoretični, ki je odvisen od posamezne šole.
 • Tretji predmet si dijaki izberejo med matematiko in tujim jezikom.
 • Četrti predmet je praktični izpit, ki si ga dijak izbere sam.

Prvi trije predmeti se opravljajo pisno in ustno. Tovrstno maturo lahko opravljajo dijaki, ki so uspešno končali 4. letnik srednje tehniške ali strokovne šole, 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja (sistem 3+2), enoletno izobraževanje v poklicnem tečaju. Prav tako osebe, ki so opravile mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit pri pristojni zbornici.

Praviloma se opravlja v celoti. Ob določenih pogojih pa tudi v dveh delih. Po poklicni maturi lahko dijak pod določenimi pogoji opravlja tudi splošno maturo.

Zaključni izpit

Z zaključnim izpitom se konča srednje ali nižje poklicno izobraževanje. Oseba s tem pridobi srednjo ali nižjo srednjo izobrazbo ali poklic. Lahko pa tudi nadaljnje izobraževanje (sistem 3+2).

Opravlja ga lahko, kdor je uspešno končal 3. oz. zaključni letnik nižje ali srednje poklicne šole in se pravočasno prijavil.

Izpit za nižje poklicno izobraževanje je sestavljen iz dveh predmetov: materinščina (slovenščina, italijanščina, madžarščina) pisno in ustno ter praktični izpit, ki mu sledi zagovor.

Izpit za srednje poklicno izobraževanje je sestavljen iz treh predmetov: materinščina (slovenščina, italijanščina, madžarščina) pisno in ustno, drugi predmet je strokovno teoretični, ki poteka samo ustno ali pisno , tretji pa je praktični izpit z zagovorom.

Vpis tujcev

Pod enakimi pogoji, kot državljani RS se lahko vpišejo v srednje šole tudi:

 • Državljani drugih držav, članic Evropske unije
 • Slovenci brez slovenskega državljanstva
 • Državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju
 • Po načelu vzajemnosti, tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so njeni davčni zavezanci oziroma so davčni zavezanci njihovi zakoniti skrbniki
 • Osebe, ki imajo pravico do izobraževanja v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) ter drugi tujci