VPIS NA VIšJE IN VISOKE šOLE

Pogoji za vpis (višje šole)

Matura, poklicna matura (zaključni izpiti, pred uvedbo mature) po programu gimnazije. Uspešno opravljen program za srednje strokovno izobrazbo oz. uspešno opravljen poklicni tečaj.

Mojstrski, delovodski oz. poslovodski izpit + tri leta delovnih izkušenj + opravljen preizkus znanja iz slovenščine s književnostjo in matematike ali tujega jezika, pod enakimi pogoji kot poteka poklicna matura. Pri določenih programih je potreben še preizkus nadarjenosti.

Dokazila, vpisne omejitve in podobno je odvisno od vsakega izobraževalnega programa posebej.

Obrazec za prijavo je dostopen na internetni strani od višje oz. visoke šole, tam so tudi točna navodila.

Pogoji za vpis (visoke šole)

Vsako leto se 6 mesecev pred vpisom, javno objavi razpis o prostih vpisnih mestih (zasebne šole objavljajo prosta mesta posebej in vsaka šola zase).

Po razpisu se vsako leto določijo trije roki za vpis:

  • Prvi rok(po objavi prostih mest je določen) je za vse, ki se nameravajo v novem šolskem letu vpisati.
  • Drugi rok (traja najmanj 8 dni, od izteka roka za prvi vpis pa do začetka meseca septembra) je za tiste, ki v prvem roku niso bili sprejeti ali se niso prijavili, izjemoma še za druge osebe.
  • Tretji rok (traja najmanj 3 dni, določenimi v začetku meseca oktobra) je namenjen zapolnitvi prostih mest, za tiste, ki izpolnjujejo pogoje.

Redni, izredni študij

Ne glede na to, ali se študij izvaja redno ali izredno ima študent enake pravice (zdravstveno varstvo, prevoz, prehrana, štipendiranje) v skladu s pogoji. To velja za izredne študente, ki niso zaposleni ali prijavljeni na zavodu za zaposlovanje.

Izredni študij je plačljiv, redni je brezplačen (razen izjemoma). Izredni študij ni mogoč na vseh programih, ampak je odvisen od vsakega visokošolskega zavoda posebej.

Visokošolski zavod je izrednim študentom dolžan zagotoviti pedagoški del (predavanja vaje, govorilne ure,…) vsaj v 30% deležu pedagoškega dela, kot ga je na voljo rednim študentom. Izredni in redni študij sta enaka po zahtevnosti, programu in roku prijav. V primeru, da je zadostno število prijavljenih, se lahko izobraževanje za izredne študente organizira tudi zunaj prostorov visokošolskega zavoda.

Zasebne šole

Višje šolstvo je mogoče tudi v zasebnih šolah. Ustanovitelji morajo izpolnjevati vse pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa (predavatelji, prostor, oprema, vpis v razvid,…). Medtem ko so javne šole v primeru rednega študij brezplačne, so zasebne plačljive.

Študentski dom

Študentski domovi priredijo informativne dneve, kjer dijake oz. študente seznanijo s  pogoji bivanja, ki praviloma potekajo sočasno z informativnimi dnevi na srednjih in višjih šolah. Domovi razpišejo prosta mesta v soglasju z ministrstvom. (Bodoči) študenti se prijavijo do določenega roka v en dom. V primeru, da v tega niso sprejeti, lahko kasneje prenesejo prijavo na drugega. V primeru, da ima študentski dom prosta mesta, lahko študente sprejme tudi izven določenega roka.

Pogoj za vpis je status študenta, potrdilo o tem pridobi sam dom iz izobraževalne ustanove. Prednost imajo otroci, ki so bolj oddaljeni od kraja šolanja. V primeru, da ima otrok posebne potrebe, se to v dogovoru z dijaškim domom upošteva.

Po priporočilu ustreznih služb ali staršev imajo lahko otroci nadstandardno bivanje, ki pa se dodatno plača.

Vzporedni študij

Pravica vsakega študenta je, da se lahko šola v več programih hkrati. Pogoji, postopke in roke določa študijski program vsako leto znova.

Študij v tujini

Vpis na študij znotraj EU financira nacionalna agencija Erasmus. Študij je omogočen na tistih visokošolskih institucijah, ki so nosilke Erasmus univerzitetne listine.

Vpis tujcev

Pod enakimi pogoji se lahko vpišejo tudi vsi državljani držav članic EU. Vsako leto znova samostojni visokošolski zavodi razpišejo pogoje za vpis.

Podatki so povzeti po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport ter državnem portalu Republike Slovenije.