VPIS IN šOLANJE NA SREDNJI šOLI

Kdo se lahko vpiše kam

 • V triletno srednjo poklicno, štiriletno strokovno, tehniško šolo ali gimnazijo se lahko vpiše učenec, ki je uspešno zaključil osnovno šolo.
 • V triletno srednjo poklicno in štiriletno strokovno se lahko vpiše učenec, ki je uspešno končal nižjo poklicno šolo.
 • V nižjo poklicno šolo se lahko vpiše učenec, ki je uspešno končal  7. razred devetletne ali 6. razred osemletne osnovne šole.
 • Za vpis na določene srednje šole je potreben še preizkus določenih spretnosti ali športni dosežki, lahko pa tudi izpolnjevanje zdravstvenih pogojev.
 • V dvoletni program poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše dijak, ki je že končal srednje poklicno izobraževanje in želi opraviti še izobraževanje za tehnika.
 • V enoletni poklicni tečaj se lahko vpiše dijak, ki je končal najmanj 4. letnik gimnazije ali dijak, ki je končal zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje še določene pogoje.
 • V enoletni maturitetni izobraževalni tečaj se lahko vpiše dijak, ki ni dokončal 4. letnika gimnazije ali ni star 21 let.

Pogoji za vpis

 • Zgoraj navedene omejitve.
 • Oddaja posebnega obrazca oz. prijavnice, ki ga učenci prejmejo na osnovni šoli.
 • Na prijavnico navede srednjo šolo in program za katerega se je odločil.
 • Izjemno pomembno je upoštevanje rokov za oddajo prijavnic.
 • Kjer je to potrebno, priloži učenec še potrebna dokazila (zdravniška, športni dosežki,…)
 • V primeru, da je prijav na šolo več, kot je prostih mest, se vpis omeji.
 • V tem primeru je pomemben uspeh na nacionalnem preverjanju znanja (ob soglasju staršev), ter ocene vseh predmetov v tretjem obdobju (7., 8. in 9. razred največ 175 točk).
 • V prvem krogu šola na podlagi zbranih točk zasede 90% prostih mest, v drugem krogu pa še preostalih 10% prostih mest, pri čemer v drugem krogu lahko sodelujejo samo učenci, ki v prvem krogu niso bili sprejeti na želeno srednjo šolo.
 • V primeru, da zaradi omejitve na želeno šolo učenec ni sprejet, se lahko vpiše na katero od šol, ki imajo še prosta mesta, najkasneje do 31.8. to velja tudi za učence s popravnimi izpiti.

Različne vrste programov

 • Program srednjega poklicnega izobraževanja
 • Program srednjega strokovnega izobraževanja
 • Program tehniškega izobraževanja
 • Gimnazijski program

Učbeniki

Na večini srednjih šol je možnost učbeniškega sklada, ki omogoča izposojo učbenikov.  Delovne zvezke je potrebno kupiti. Katere, odloča vsaka šola drugače.

Ponavljanje razreda

Dijak mora imeti vse predmete ocenjene pozitivno. Če temu ni tako, mora letnik ponavljati.

Ponavlja lahko samo enkrat. Ob ponavljanju se mu upoštevajo vse pozitivne ocene od prej in hkrati že lahko opravlja obveznosti iz višjih letnikov.

V izjemnih primerih lahko dijak napreduje v višji tudi z negativno ocenjenim predmetom.

Dijak se lahko odloči, da vse predmete opravlja ponovno. Pretekle ocene pri tem ne pridejo v poštev.

Vzgojni ukrepi

V primeru kršitev hišnega reda in šolskih pravil se izrekajo vzgojni ukrepi. Glede na težo kršitve se določi stopnjo vzgojnega ukrepa.

Vzgojnih ukrepov je 5: opomin, ukor razrednika, ukor oddelčnega učiteljskega zbora, ukor celotnega učiteljskega zbora, izključitev.

Alternativni ukrepi pa so: poravnava (pobotanje), poprava škodljivih posledic ravnanja, opravljanje dobrih del, premestitev v drug oddelek, pogojna izključitev.

Alternativni ukrepi prenehajo ko so izvršeni. O njih odloča pristojni organ. O izreku ukrepa se obvesti starše. Zoper vzgojnega ukrepa se dijak lahko pritoži.

Neopravičene ure se kaznujejo z vzgojnim ukrepom. 35 ur se šteje za najtežjo kršitev.

Starši lahko na podlagi voznega reda zaprosijo za utemeljeno zamujanje dijaka na določeno uro.

Ugovor na oceno

Dijak se lahko pritoži na oceno. V primeru, da je njegova pritožba utemeljena, lahko preizkus znanja opravlja ponovno.

Dijaški dom

Dijaški domovi priredijo informativne dneve, kjer učence oz. dijake seznanijo s  pogoji bivanja, ki praviloma potekajo sočasno z informativnimi dnevi na srednjih in višjih šolah. Dijaški domovi razpišejo prosta mesta v soglasju z ministrstvom.

(Bodoči) dijaki se prijavijo do določenega roka v en dom. V primeru, da v tega niso sprejeti, lahko kasneje prenesejo prijavo na drugega. V primeru, da ima dijaški dom prosta mesta, lahko dijake sprejme tudi izven določenega roka.

Pogoj za vpis je status dijaka (oz. študenta), potrdilo o tem pridobi sam dom iz šole. Prednost imajo otroci, ki so bolj oddaljeni od kraja šolanja. V primeru, da ima otrok posebne potrebe, se to v dogovoru z dijaškim domom upošteva. Po priporočilu ustreznih služb ali staršev imajo lahko otroci nadstandardno bivanje, ki pa se dodatno plača.

Prevoz, prehrana

Prevoz dijakov od doma do srednje šole delno subvencionira Ministrstvo za šolstvo in šport. Subvencije se gibljejo med 7% in 70% cene mesečne vozovnice. Višina pripadajoče subvencije je odvisna od dohodka na družinskega člana, v povezavi s povprečno mesečno plačo v RS.

Malico ali kosilo lahko subvencionira ministrstvo glede na dohodek na družinskega člana v povezavi s povprečno plačo v RS.

In sicer dohodek na člana do 30% je višina subvencije 1/3 cene obroka. Ko je dohodek na člana med 30% in 55% pa je subvencija 1/6 cene obroka. Za socialno ogrožene je mogoča še dodatna subvencija.

Status perspektivnega športnika, status dijaka, ki se vzporedno izobražuje

O dodelitvi, odvzemu ali mirovanju statusa odloča ravnatelj šole. Vlogo vloži dijak in njegovi starši.

Otroku omogoča prilagojeno obiskovanje šolskih dejavnosti ter prilagojene načine in roke ocenjevanja.

Status lahko preneha, zaradi pretečenega roka, na zahtevo staršev ali dijaka, če prenehajo vzroki za dodelitev statusa in v primeru, da dijak ne upošteva dogovora s šolo.