VPIS V VRTEC

Pogoji za vpis

Starost otroka mora biti najmanj 11 mesecev. V primeru, da je prijav več kot prostih mest, o sprejemu odloča komisija vrtca. Prednost imajo socialno ogroženi otroci in otroci s posebnimi potrebami. Vrtec starše obvesti o vključitvi v vrtec, pri čemer je potrebna sklenitev pogodbe med vrtcem in starši. K vlogi morajo starši predložiti zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Če starši ne podpišejo v predvidenem roku, se to šteje kot umik prošnje za vpis.

Izbira vrtca

Zasebni ali javni vrtec? Odločitev je na strani staršev, gre pa za precejšnjo finančno razliko. Izbira v občini stalnega prebivališča ni nujna. Vpis načeloma poteka celo leto, vendar to v praksi ne drži vedno. Za posamezen vrtec se je potrebno pozanimati kdaj poteka vpis že kmalu po rojstvu otroka, če boste želeli dobiti prosti mesto. Vpis otroka v vrtec ni obvezen in ne predstavlja izobraževalne podlage za vpis v osnovno šolo.

Različne vrste programov

 • Dnevni program 6-9 ur (popoldne, dopoldne ali izmenično)
 • Poldnevni program 4-6 ur (popoldne, dopoldne ali izmenično)

Oba programa sta namenjena otrokom starejšim od enega leta pa do vpisa v OŠ. Vključujeta pa varstvo, prehrano in vzgojo otrok.

 • Krajši program 240-600 ur na leto Namenjen je otrokom od tretjega leta pa do vpisa v OŠ. Vključuje varstvo in vzgojo, prehrano po izbiri.
 • Vzgojno-varstvena družina

Gre za varovanje otrok na domu, ki jo opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja v primeru interesa staršev in v primeru, da je v vrtcih premajhno število otrok.

 • Občasno varovanje otrok na domu

Pogoj je interes in možnost izvedbe. Varstvo lahko izvajajo zaposleni v vrtcu, ali druge osebe z najmanj srednjo izobrazbo ali petimi leti izkušenj na tem področju. V tem primeru subvencije ne pridejo v poštev, vse plačajo starši sami.

Program zasebnega vrtca določi ustanovitelj vrtca, ki potrebuje potrditev za izvajanje od Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Lahko se odloči tudi za javni program. Javni vrtci izvajajo javno veljavni program za splošno izobraževanje.

Razdelitev otrok

 • Prvo starostno obdobje: od 11 mesecev do 3. let.
 • Homogeni (razpon enega leta) oddelek do 12 otrok.
 • Heterogeni (razpon starostnega obdobja) oddelek do 10 otrok.
 • Drugo starostno obdobje: od 3. leta do vstopa v šolo.
 • Homogeni oddelek otrok starih od 3 do 4 leta do 17 otrok.
 • Homogeni oddelek otrok starih od 4 do 5 let, ali od 5 do 6 let do 22 otrok.
 • Heterogeni oddelek do 19 otrok.
 • Kombinirani oddelek obeh starostnih obdobij do 17 otrok, pri čemer jih je iz prvega starostnega obdobja lahko največ 7.
 • V izrednih primerih se lahko občina odloči za povečanje skupin za največ dva otroka.

Delovanje vrtca

Za boljše sodelovanje deluje svet staršev. Starši lahko predlagajo svoje želje in načrtujejo življenje in delo v vrtcu skupaj s pedagoškimi delavci.

Delovno ekipo v (javnem) vrtcu sestavljajo: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja,svetovalni delavci, organizator prehrane, organizator zdravstva in higiene, ponekod tudi strokovni delavci.

Nadzor nad delom v vrtcih izvaja inšpektorat RS za šolstvo in šport. Skrbniki otroka ali zaposleni lahko podajo prijavo inšpektoratu, pri čemer so ti dolžni posredovati prijavitelju ugotovitve.

Cena in plačilo (za javne vrtce)

Cena za plačilo vrtca je odvisna od mesečnega dohodka na družinskega člana. Osem plačilnih razredov je, pri čemer se plačilo vrtca zviša, če ima družina v lasti premoženje vredno 42.000€ (za en plačilni razred), 84.000€ (za dva plačilna razreda), 125.000€ za tri plačilne razrede. Če premoženje presega 210.000€ se plača 80% cene programa. Prvi plačilni razred pomeni 10% cene programa, osmi pa 80% cene programa. Razliko v ceni krije občina. Ob spremembah v prihodku se naredi nov izračun plačila vrtca.

Cene so določene glede na povprečno mesečno plačo v RS in se sproti usklajujejo.

 • Razred – 10% – mesečni dohodek na družinskega člana 179,46 – 299,10€
 • Razred – 20% – mesečni dohodek na družinskega člana 299,10€ – 358,92€
 • Razred – 30% – mesečni dohodek na družinskega člana 358,92€ – 418,74€
 • Razred – 35% – mesečni dohodek na družinskega člana 418,74€ – 528,42€
 • Razred – 43% – mesečni dohodek na družinskega člana 528,42€ – 638,09€
 • Razred – 53% – mesečni dohodek na družinskega člana 638,09€ – 817,55€
 • Razred – 66% –  mesečni dohodek na družinskega člana 817,55€ – 987,04€
 • Razred – 77% – mesečni dohodek na družinskega člana nad 987,04€

Cene so odvisne od posamezne občine in od starostnega obdobja. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so plačila vrtca oproščeni. V primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok hkrati, se plača za prvega otroka, drugi otrok plača 30% cene prvega otroka, ostali otroci pa so plačila oproščeni.

Cene v zasebnih vrtcih variirajo glede na program in število vključenih otrok.

Uradni obrazec za znižano plačilo vrtca je vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Vpis tujcev

Vrtci sprejemajo tudi otroke staršev tujcev, ki pa morajo predložiti potrdilo o rezidentskem statusu.

Priporoča se izbira večjezičnih vrtcev, ki pa so v večini zasebni.

Vrtec za otroke študentov

V januarju 2011 se je v Ljubljani (Rožna dolina) odprl prvi vrtec za otroke študentov.

Podatki so povzeti po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport ter državnem portalu Republike Slovenije.