STALNO PREBIVALIščE

Kaj je?

 • To je naslov, na katerem oseba živi večino časa in je središče njegovih življenjskih interesov. Na ta naslov je vezano gospodinjstvo, ki velja za posameznika ali skupnost posameznikov, ki skupaj živijo in si delijo dohodke.

Pogoji za vpis?

 • Državljan RS ali tujec s potrdilo o dovoljenju prijave stalnega prebivališča.
 • Pravica do prebivanja na izbranem naslovu (dokazilo o lastništvu, najemna ali podjemna pogodba, soglasje lastnika)
 • Osebni dokument.

Čas veljavnosti?

 • Od prijave pa do spremembe stalnega naslova, ki jo je oseba dolžna sporočiti v osmih dneh od spremembe.

Cena?

 • Prijava ali sprememba stalnega prebivališča sta brezplačni.

Kje ga vpišem?

 • Pristojni organ je Ministrstvo za notranje zadeve, storitve pa izvaja upravna enota ali krajevni urad.

Čas vpisa?

 • Vpis ali sprememba sta opravljena takoj, potrebna pa je sprememba identifikacijskih dokumentov (večine v roku 30 dni).

Kaj mi omogoča?

 • Dokazovanje gospodinjstva.
 • Pridobitev EMŠO številke.
 • Pridobitev osebne izkaznice.

Sankcije?

 • Sankcije v primeru, da ne prijavite spremembe ali prijave stalnega bivališča se kaznuje z denarno globo.

Posebnosti?

 • Mladoletnim otrokom v primeru poslovne nesposobnosti prijavo izvedejo starši oz. zakoniti skrbniki.
 • Mladoletni nad 15 let, ki so poslovno sposobni, morajo prijavo ali spremembo opraviti sami.
 • Upravna enota lahko izvede ugotavljanje stalnega prebivališča in v primeru napačne prijave izda odločbo, ki vpliva na vpis dejanskega stalnega prebivališča osebe.
 • Oseba lahko zaprosi upravno enoto za izdajo potrdila o stalnem prebivališču. S pooblastilom lahko to zahteva tudi druga oseba.