GOSPODINJSKA SKUPNOST

Kaj je?

  • Je skupnost posameznikov (ali posameznik), ki skupaj prebivajo in si delijo dohodke za življenjske potrebščine (hrana, šolanje, skrb za otroke,…).

Pogoji za prijavo?

  • Prijavljeno stalno prebivališče v RS.
  • Osebni dokument in naslednji podatki:  osebno ime, EMŠO, spol, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, datum vložene izjave, izjavo, iz katere je razvidno ali živi sam ali v skupnem gospodinjstvu, ali je podnajemnik.

Čas veljavnosti?

  • Čas prijave in veljavnosti ni določen, ker je prijava skupnega gospodinjstva izbirna. Pri čemer je pametno upoštevati dejstvo, da v primeru, da ne prijavite določene strukture gospodinjstva, upravna enota upošteva vse prijavljene na istem naslovu v eno gospodinjsko skupnost (v bloku ali več stanovanjski hiši to pomeni po stanovanjih!).

Cena?

  • Opredelitev je brezplačna.

Kje jo pridobim?

  • Pristojno je Ministrstvo za notranje zadeve. Storitve pa izvaja upravna enota, ki gospodinjsko skupnost vpiše v register stalnega prebivalstva.

Kaj mi omogoča?

  • V primeru določanja višine otroškega dodatka ali drugih finančnih zadev, ki so vezane na dohodek na družinskega člana, je ta evidenca osnova za izračun višine dohodkov na posameznega člana.
  • Pri uveljavljanju pravic, ki so vezane na zunajzakonsko skupnost se upošteva prijavljenost v skupnem gospodinjstvu.

Posebnosti?

  • Oseba lahko zaprosi upravno enoto za izdajo potrdila o gospodinjski skupnosti. S pooblastilom lahko to zahteva tudi druga oseba.
  • V več stanovanjskih enotah eno skupno gospodinjstvo ni možno, v eni stanovanjski enoti pa je možno več gospodinjstev.